Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) onderzoekt samen met u de geijkte manier waarop u gebruik kan maken van haar domein.

U kan het aanvraagformulier sturen naar de territoriale afdeling in kwestie (zie over ons/directie en afdelingen) of mailen naar info@wenz.be

Voorwaarden voor captaties uit bevaarbare waterlopen

De volgende voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden:
 • De capteerder moet minstens 1 werkdag voordat hij wil capteren, de waterwegbeheerder hiervan in kennis stellen, via RIS-Evergem, tel.: 09 253 94 71 of e-mail: ris.evergem@wenz.be ;
 • Het berijden van de jaagpaden met gemotoriseerd vervoer is niet toegestaan. De watercaptaties dienen te gebeuren op plaatsen waar de openbare weg grenst aan de betreffende waterweg. Op de zachte gelijkgrondse bermen mogen onder geen beding voertuigen gestationeerd worden;
 • Het opgepompte water mag niet terug geloosd worden in de waterweg;
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de oevers of installaties van de domeinbeheerder;
 • Er mag niet gecapteerd worden onder of kort bij bruggen in het geval van mogelijk geluidshinder;
 • De recreatieve jaagpadgebruikers, vergunning- of toelatinghouders, hulpdiensten en dienstvoertuigen van de domeinbeheerder mogen niet gehinderd worden;
 • De capteerder dient zich te gedragen naar de bepalingen van de vigerende wetten en reglementen, onder andere inzake politie, weg- en scheepvaartverkeer, milieu en ruimtelijke ordening;
 • De scheepvaart mag niet gehinderd worden;
 • Bij voorkeur wordt het water gecapteerd tussen 6 en 22u;
 • De capteerder is geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk, zowel tegenover de domeinbeheerder als tegenover derden, voor elke vorm van schade of ongevallen die uit deze captaties zouden kunnen voortspruiten. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel kan de capteerder aanspraak maken op schadeloosstelling vanwege de domeinbeheerder;
 • De domeinbeheerder kan bij langdurige droogte of bij te laag waterpeil of om andere redenen, bijkomende voorwaarden opleggen en/of de captatie tijdelijk schorsen. Deze bijkomende maatregelen worden aan de capteerder schriftelijk meegedeeld.  Deze schorsing kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding van de capteerder;
 • De domeinbeheerder behoudt het recht om tijdens eventuele calamiteiten te beschikken over het gewestdomein dat wordt in gebruik genomen door de capteerder;
 • De capteerder dient de nodige signalisatie aan te brengen om een maximale veiligheid van het wegverkeer te waarborgen. De capteerder dient zich steeds te schikken naar de aanbevelingen van de politie- en gemeentediensten;
 • De capteerder neemt alle maatregelen om milieuschade te voorkomen die zou kunnen ontstaan door zijn activiteiten uitgeoefend in het kader van deze captaties. Hij verbindt zich ertoe ieder incident waarbij bodem- en /of waterverontreiniging ontstaat onmiddellijk te melden aan RIS-Evergem, tel.: 09 253 94 71 of e-mail: ris.evergem@wenz.be;
 • De capteerder is gehouden alle nodige voorzorgen te nemen om te voorzien in eigen veiligheid en in die van derden;
 • De capteerder dient zich bij de bevoegde besturen te voorzien van andere nodige vergunningen (milieu, …);
 • De domeinbeheerder is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Het opvolgen van o.a. de waterkwaliteit, het bepalen van de kwaliteit van het geloosde water van onze kanalen, enz. gebeurt door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Actuele overzichten van de waterkwaliteit van het waterwegennetwerk in Vlaanderen zijn terug te vinden op de website van de VMM. 
In het geval geoordeeld wordt dat deze captatie in strijd zou zijn met de exploitatie of het beheer van de waterloop en zijn aanhorigheden, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.
 

Toelating

Met een toelating geeft W&Z de toestemming om een tijdelijke activiteit te organiseren, bijvoorbeeld om uitzonderlijk het jaagpad te berijden, vuurwerk af te schieten, …

Een aanvraagformulier voor een toelating vindt u hier.

Vergunning

Met een vergunning geeft W&Z u de toestemming om haar domein in te nemen voor een activiteit of werk, bijvoorbeeld voor de aanleg van leidingen, voor het gebruik van een oever, kaaimuur of aanlegplaats, voor al dan niet tijdelijke constructies, …

Een aanvraagformulier voor vergunningen vindt u hier.

Om water uit de waterweg te capteren, heeft u een specifieke vergunning nodig.

Dit aanvraagformulier vindt u hier.

Concessie

Een concessie is een overeenkomst om het domeingoed van W&Z voor een lange periode te gebruiken, met wederzijdse rechten en verplichtingen. Contacteer hiervoor de afdeling Commercieel Beheer (zie Over ons/directie en afdelingen). 

 

 
 

Laatste nieuwsberichten

Overkapping Maalbeek in Grimbergen open voor wegverkeer

De brug over de Maalbeek, langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen), werd de voorbije maanden in opdracht van Waterwegen en ...

27/10/2017

Voorontwerp nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele is klaar

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) voert een aantal werken uit op en rond het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. ...

26/10/2017

Tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge: laatste stand van zaken

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is de installatie van de tijdelijke, beweegbare Kruispoortbrug I volop aan het voorbereiden. ...

25/10/2017

Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen laten stilleggen. ...

12/10/2017

Liniebrug over Grote Nete en Liniefietsweg feestelijk ingehuldigd

Vandaag, op 6 oktober 2017, fietsten Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hulshout de Liniebrug over de Grote Nete ...

06/10/2017

Opengraven Nederschelde in Gent: laatste stand van zaken

Het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent is volop aan de gang. ...

05/10/2017

Jaagpad aan Barebeek kant Zemst terug open op 9 oktober

De werkzaamheden aan de duiker van de Barebeek onder het kanaal Leuven-Dijle in Muizen zijn ver genoeg gevorderd om vanaf 9 oktober alvast het ...

29/09/2017

Dijk rond Molsbroek krijgt nieuwe toplaag

Vandaag start Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de vernieuwing van het asfalt van de dijk rond natuurreservaat Het ...

27/09/2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Onderbreking omleiding kasteeldomein

In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober zal de omleiding via het kasteeldomein in Ingelmunster even onderbroken worden. ...

26/09/2017

60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van ...

21/09/2017

Openstelling gerenoveerde Vaartkombrug Leuven voorzien eind oktober

Om de verkeersontsluiting rond de Vaartkom in Leuven te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werken uit voor de renovatie van ...

19/09/2017

Herstellingswerken aan Krakelebrug in Brugge

Tijdens het weekend van 23 en 24 september 2017 voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werken uit aan het bewegingsmechanisme van de ...

19/09/2017

Infomarkt fietsbruggen Zemst op 19 september

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt momenteel in samenwerking met het lokale gemeentebestuur en met de financiële steun van het Europees Fonds voor ...

18/09/2017

Brug Humbeek komend weekend tijdelijk gestremd voor wegverkeer

Waterwegen en Zeekanaal NV laat komend weekend onderhoudswerken uitvoeren aan de brug in Humbeek. ...

18/09/2017

Plaatsing nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

16/09/2017

Plaatsing nieuwe Scheldebrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

13/09/2017

Startschot voor onderzoek naar toekomst Kanaal Bossuit-Kortrijk

Vandaag heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het ...

08/09/2017

Durmejaagpad onderbroken tussen Tielrode en Mirabrug

Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind dit jaar afgesloten. ...

08/09/2017

Overkapping Maalbeek in Humbeek open voor fietsers en voetgangers

De brug over de Maalbeek, langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen), wordt momenteel in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV ...

08/09/2017

Extra veiligheidsmaatregelen aan Balgerhoekebrug

Vanaf 1 september plaatst waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV verkeerslichten aan weerszijden van de Balgerhoekebrug, die op de grens ...

30/08/2017