Technische gegevens waterwegen

De technische gegevens van de waterwegen kan u terugvinden op de website van Promotie Binnenvaart Vlaanderen en op de VisuRIS-website.

De toegelaten afmetingen en diepgang op de waterwegen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV kan u hier terugvinden.

De brughoogte van de bruggen kan u hier terugvinden.

  • Voor de bepaling van de werkelijke doorvaarhoogte op de waterwegen die onderhevig zijn aan de invloed van de tijwerking moet rekening gehouden worden met de getijden.
  • De vrije hoogte is de in werkelijkheid opgemeten waarde. Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen (art.1.3) bepaalt dat de hoogte van de lading of van de vaste delen van het vaartuig boven water 0.30 m minder moet bedragen dan de vrije hoogte. Naast deze marge wordt de aandacht erop gevestigd dat de vrije hoogtes opgemeten zijn bij normaal peil, er moet steeds rekening gehouden worden met wisselende doorvaarhoogtes ten gevolge van waterpeilschommelingen.
  • De vrije hoogte is de waarde opgemeten in het midden onder de brug! Hou rekening met de locatie van de vaargeul en de helling van de brug.
  • De opgegeven waarden kunnen worden gewijzigd met een bericht aan de schipperij.
  • De uitgever is geenszins verantwoordelijk voor ongevallen te wijten aan de informatie in deze tabel.

De shipping guides specifiek met betrekking tot het Zeekanaal Brussel-Schelde kan u hier terugvinden.