Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) onderzoekt samen met u de geijkte manier waarop u gebruik kan maken van haar domein.

U kan het aanvraagformulier sturen naar de territoriale afdeling in kwestie (zie over ons/directie en afdelingen) of mailen naar info@wenz.be

Voorwaarden voor captaties uit bevaarbare waterlopen

De volgende voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden:
 • Het berijden van de jaagpaden met gemotoriseerd vervoer is niet toegestaan. De watercaptaties dienen te gebeuren op plaatsen waar de openbare weg grenst aan de betreffende waterweg. Op de zachte gelijkgrondse bermen mogen onder geen beding voertuigen gestationeerd worden;
 • Het opgepompte water mag niet terug geloosd worden in de waterweg;
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de oevers of installaties van de domeinbeheerder;
 • Er mag niet gecapteerd worden onder of kort bij bruggen in het geval van mogelijk geluidshinder;
 • De recreatieve jaagpadgebruikers, vergunning- of toelatinghouders, hulpdiensten en dienstvoertuigen van de domeinbeheerder mogen niet gehinderd worden;
 • De capteerder dient zich te gedragen naar de bepalingen van de vigerende wetten en reglementen, onder andere inzake politie, weg- en scheepvaartverkeer, milieu en ruimtelijke ordening;
 • De scheepvaart mag niet gehinderd worden;
 • Er mag enkel water gecapteerd worden tussen 06u en 22u;
 • De capteerder is geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk, zowel tegenover de domeinbeheerder als tegenover derden, voor elke vorm van schade of ongevallen die uit deze captaties zouden kunnen voortspruiten. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel kan de capteerder aanspraak maken op schadeloosstelling vanwege de domeinbeheerder;
 • De domeinbeheerder kan bij langdurige droogte of bij te laag waterpeil of om andere redenen, bijkomende voorwaarden opleggen en/of de captatie tijdelijk schorsen. Deze bijkomende maatregelen worden aan de capteerder schriftelijk meegedeeld.  Deze schorsing kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding van de capteerder;
 • De domeinbeheerder behoudt het recht om tijdens eventuele calamiteiten te beschikken over het gewestdomein dat wordt in gebruik genomen door de capteerder;
 • De capteerder dient de nodige signalisatie aan te brengen om een maximale veiligheid van het wegverkeer te waarborgen. De capteerder dient zich steeds te schikken naar de aanbevelingen van de politie- en gemeentediensten;
 • De capteerder neemt alle maatregelen om milieuschade te voorkomen die zou kunnen ontstaan door zijn activiteiten uitgeoefend in het kader van deze captaties. Hij verbindt zich ertoe ieder incident waarbij bodem- en /of waterverontreiniging ontstaat onmiddellijk te melden aan RIS-Evergem, tel.: 09 253 94 71 of e-mail: ris.evergem@wenz.be;
 • De capteerder is gehouden alle nodige voorzorgen te nemen om te voorzien in eigen veiligheid en in die van derden;
 • De capteerder dient zich bij de bevoegde besturen te voorzien van andere nodige vergunningen (milieu, …);
 • De domeinbeheerder is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Het opvolgen van o.a. de waterkwaliteit, het bepalen van de kwaliteit van het geloosde water van onze kanalen, enz. gebeurt door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Actuele overzichten van de waterkwaliteit van het waterwegennetwerk in Vlaanderen zijn terug te vinden op de website van de VMM. 
In het geval geoordeeld wordt dat deze captatie in strijd zou zijn met de exploitatie of het beheer van de waterloop en zijn aanhorigheden, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.
 

Toelating

Met een toelating geeft W&Z de toestemming om een tijdelijke activiteit te organiseren, bijvoorbeeld om uitzonderlijk het jaagpad te berijden, vuurwerk af te schieten, …

Een aanvraagformulier voor een toelating vindt u hier.

Vergunning

Met een vergunning geeft W&Z u de toestemming om haar domein in te nemen voor een activiteit of werk, bijvoorbeeld voor de aanleg van leidingen, voor het gebruik van een oever, kaaimuur of aanlegplaats, voor al dan niet tijdelijke constructies, …

Een aanvraagformulier voor vergunningen vindt u hier.

Om water uit de waterweg te capteren, heeft u een specifieke vergunning nodig.

Dit aanvraagformulier vindt u hier.

Concessie

Een concessie is een overeenkomst om het domeingoed van W&Z voor een lange periode te gebruiken, met wederzijdse rechten en verplichtingen. Contacteer hiervoor de afdeling Commercieel Beheer (zie Over ons/directie en afdelingen). 

 

 
 

Laatste nieuwsberichten

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

26/06/2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

23/06/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

22/06/2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

20/06/2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

20/06/2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

19/06/2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

16/06/2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

14/06/2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

12/06/2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

08/06/2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

08/06/2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

02/06/2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

01/06/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

31/05/2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

30/05/2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

30/05/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

25/05/2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

24/05/2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

23/05/2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

19/05/2017